Nawigacja

Nawigacja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Rekrutacja 2023/2024

Nagłówek

https://przedszkole52katowice.edupage.org/elearn/pics/text/text_text57/c920fc1c49b2327488ccc7cb6eb6ba89ecbc26da

 

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2942/2023 Prezydenta Miasta Katowice  rekrutacja do publicznych przedszkoli  na rok szkolny 2023-2024 prowadzona będzie systemem elektronicznym

adres strony:  https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl/

 

 Nabór do przedszkoli -  Informacja_dla_Rodzica.pdf

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice:

Lp

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

od 27.02.2023 r, do 03.03.2023 r.

 

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 13.03.2023 r., od godziny 11:00

do 23.03.2023 r., do  godziny 10:00

od 17.04.2023 r., od godziny 08:00 do 19.04.2023 r., do godziny 10:00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe.

13.03.2023 r., od godziny 08:00 do

23.03.2023 r. do godziny15:00

17.04.2023 r., od godziny 08:00 do

19.04.2023 r. do godziny 15:00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

31.03.2023 r. o godzinie 13:00

            24.04.2023  r.            o godzinie 13:00

5.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

od 31.03.2023 r., od godziny 13:00 do 06.04.2023 r., do godziny 15:00 

 

od 24.04.2023 r., od godziny 13:00 do 26.04.2023 r., do godziny 15:00 

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

13.04.2023 r.

o godzinie 13:00

28.04.2023 r., o godzinie 13:00

 

  KRYTERIA NABORU:

Zarządzeniem Nr 2942/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 10 stycznia 2023 r. określa się terminy oraz kryteria rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, a także liczba punktów za każde z tych kryteriów i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia. 

W I etapie postępowania  rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawość kandydata,
 • niepełnosprawość jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawość obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawość rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z powyższych kryteriów ma wartość 100 pkt.

 Na podstawie art.131 ust.6 ustawy -prawo oświatowe organ prowadzący ustalił kryteria oraz przyznał każdemu kryterium określoną wartość punktową, braną pod uwagę w II etapie postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli:

 1. dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci odroczone od realizacji obowiązku szkolnego, zamieszkałe na terenie gminy - 64 pkt., 
 2. kandydat, który został poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym, określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub też został zwolniony z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych - 32 pkt.,
 3. kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, edukację szkolną w tej samej szkole lub zespole szkolno - przedszkolnym - 16 pkt.,
 4. kandydat, którego oboje rodzice / rodzic pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w systemie studiów stacjonarnych, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - 8 pkt.,
 5. kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, którego zeznanie roczne za ostatnirok podatkowy zostało złożone w urzędzie skarbowym w Katowicach - 4 pkt.,
 6. kandydat, który w roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny nóry odbywa się rekrutacja uczęszczał do żłobka - 2 pkt.,  

 Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w :

 1. dla kryterium określonego w pkt. 1 - numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego;
 2. dla kryterium określonego w pkt. 2 – oświadczenie rodzica o realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych lub przedstawienie do wglądu książeczki szczepień;
 3. dla kryterium określonego w pkt. 3 - oświadczenie rodzica o rekrutacji kandydata jako jednego z rodzeństwa lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, szkole w zespole szkolno - przedszkolnym;
 4. dla kryterium określonego w pkt. 4 - oświadczenie rodziców/rodzica o zatrudnieniu lub o odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym;
 5. dla kryterium określonego w pkt. 5 - oświadczenie;
 6. dla kryterium określonego w pkt. 6 - zaświadczeie wydane przez żłobek, potwierdzające, że dziecko uczęszczało do żłobka.

 

 INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI,

KTÓRE UCZĘSZCZAJĄ

DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W KATOWICACH

 

Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do Przedszkola, którzy chcą aby dziecko kontynuowało edukację przedszkolną w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Katowicach, zobowiązani są do złożenia stosownej deklaracji.

Termin składania deklaracji:

od 27 lutego 2023 r.  do 3 marca 2023 r.

Zainteresowanych złożeniem deklaracji prosimy o wypełnienie stosownego druku oraz złożenie go w sekretariacie przedszkola.

Druki będą udostępnione u osób dyżurujących w szatni przedszkolnej od dnia 27 lutego 2023 r.

 

 Niezłożenie deklaracji w w/w terminie skutkuje koniecznością udziału w rekrutacji na zasadach ogólnie przyjętych w mieście Katowice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole nr 6 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 w Katowicach
  ul. Roździeńskiego 82, 40-203 Katowice
 • (32) 258 -75 - 91

Galeria zdjęć